X
تبلیغات
انجمن التیام (حمایت از بیماران سرطانی)

انجمن التیام (حمایت از بیماران سرطانی)

شماره ثبت :16 شناسه ملی: 10980225859 همراه : 09185617161

بادعوت قبلی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ راس ساعت ۱۶ بعداز ظهر جلسه ی شماره ۴۸ این انجمن با حضور اعضای هیئت مدیره درمحل دفتر انجمن برگزار گردید۰ دراین جلسه ضمن بررسی وتایید فاکتورهای ارسالی ازطرف بیماران مبلغ هفده میلیون و سی وپنج هزار تومان ازمحل کمک های مردمی به خانواده ی ۲۵بیمار تحت پوشش اهداء گردید. همچنین بعداز انجام تحقیقات لازم وتشکیل پرونده با نظروتایید پزشکان عضو کمسیون پزشکی تعداد 2 پرونده جدید سرطانی از شهرنودشه وروستای خانقاه به  بیماران تحت حمایت اضافه گردید.درضمن موضوع درخواست ولی یک نوزاد که از بدو تولد دارای نارسایی قلبی بوده وفرزندش را مورد عمل جراحی قرار داده است توسط اعضابررسی گردید 0در ادامه جلسه موضوع نشست با بخشداران ،دهیاران ، اعضای شورای شهر وامام جمعه ی شهرهای نودشه ،نوسود ،باینگان ،بانه وره وروستاهای خانقاه وشمشیرازطرف اعضا مطرح ودراین باره نیز پیشنهاداتی ارائه گردید. درخاتمه ی جلسه نیز موارد ذیل به تصویب اعضا رسید.

1)     مقررگردید تامبلغ یک میلیون وپانصد هزار تومان درقالب کمک های یک مرحله ای به ولی این نوزاد که فاکتورومدارک لازم وموردتایید راارائه نموده است اهداء گردد.

2)     مقررگردید تاضمن هماهنگی با روسای شوراهای شهروروستاهای مورد اشاره جلساتی با حضور اعضای هیئت مدیره ی انجمن به منظور جلب کمک وهمکاری بیشتربرگزار گردد.

کمک های اهدایی انجمن التیام به تفکیک محل تولد وسکونت بیماران به شرح ذیل می باشد0

شهرپاوه 5 بیمارجمعا مبلغ سه میلیون وهفتصد هزار تومان    

شهرنودشه 3 بیمار جمعا مبلغ سه میلیون وپانصدهزارتومان

شهربانه وره 3 بیمار جمعا  هفتصد وپانزده هزارتومان

شهرنوسود 1 بیمارمبلغ چهارصد هزارتومان

روستای شمشیر 2 بیمار جمعا سه میلیون وپانصد هزارتومان

روستای خانقاه 2 بیمار جمعا دومیلیون وسیصدوپنجاه هزارتومان

روستای تین 1 بیمار دویست وده هزار تومان

روستای نجار 1 بیمار یکصدهزارتومان

روستای داریان ۲ بیمار پانصد وشصت هزارتومان

روستای هجیج 1 بیمار پانصدوشصت هزارتومان

روستای بله ای 1 بیمار چهارصد هزارتومان

روستای بندره 1 بیماریکصدوچهل هزارتومان

روستای میرعبدلی 1 بیمار سیصدهزارتومان

روستای تشار 1 بیمار هفتصدهزارتومان

 بیماران یا خانواده ی محترم آنان می توانند از روز شنبه مورخ ۹۳/۱/۲۳ بامراجعه به دفتر انجمن کمک های اهدایی را دریافت نمایند۰    

[ پنجشنبه 21 فروردین1393 ] [ 3:37 بعد از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

نوروز فرصتی است تا بار دیگر در کنار هم باشیم و بهار بهانه ایست تا این دور هم جمع شدن ها رنگی سبز به خود گیرند و محبت و مهربانی مان نسبت به هم فزونی یابد.

نوروز فرصتی است تا از یک سال گذشته سخن ها گوییم و روزهای ورق زده شده را مروری نو نماییم؛

به یاد همه آنان که در این یک سال

با ما همراه بودند

دستمان را گرفتند

ما دستشان را گرفتیم

از کنار ما رفتند

به کنار ما آمدند

در شادی هایمان همراهی نمودند

در غم هایمان تسلیت گفتند

بهار فرصتی است تا با مرور یک سال گذشته، این ما شدن ها را ارج نهیم؛ حتی در غم ها و تلخی ها

 

انجمن التیام شهرستان پاوه ضمن تشکر و قدردانی از اعتماد همشهریان ارجمند

سالی پر از برکت و شادی را برایتان آرزومند است؛

امید در سال جدید همچون همیشه یاور ما باشید و با هم؛

بیماران سخت درمان را مدد نماییم، برای شفای همه بیماران دعا کنیم و زیبایی را به همدیگر هدیه دهیم.

روزهای بهاری گوارای وجودتان

 

[ پنجشنبه 29 اسفند1392 ] [ 12:36 بعد از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

[ پنجشنبه 29 اسفند1392 ] [ 12:24 بعد از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

جلسه ی ۴۷ انجمن التیام با دعوت قبلی راس ساعت ۱۵/۳۰ بعدازظهر روز پنج شنبه مورخ ۹۲/۱۲/۲۲  باحضور کلیه ی اعضای هیئت مدیره برگزار گردید دراین جلسه ضمن بررسی وتایید فاکتورهای ارسالی ازطرف بیماران مبلغ پانزده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان ازمحل کمک های مردمی به خانواده ی ۳۳ بیمار تحت پوشش اهداء گردید ۰ همچنین بعد ازانجام تحقیقات لازم وبانظروتایید پزشکان عضو کمسیون پزشکی تعداد ۲  پروند جدید سرطانی از روستاهای شمشیر وشرکان  به بیماران تحت پوشش اضافه گردید۰شایان ذکراست دراین جلسه  درخواست کمک ۳ خانواده که فرزندان آنان دربدو تولد دارای نارسایی قلبی می باشند نیز بررسی گردید ومقرر شدتا پس از انجام عمل جراحی مبلغ ۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان نیز به صورت یک مرحله ای به این بیماران اهداء گردد کمک های اهدایی انجمن التیام به تفکیک محل سکونت بیماران به شرح ذیل می باشد.

شهر پاوه سه بیمار جمعا به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار تومان.

شهر نودشه یک بیمار به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان.

شهر نوسود یک بیمار به مبلغ دویست هزار تومان.

شهر باینگان یک بیمار به مبلغ پانصد هزار تومان.

شهر بانه وره یک بیمار به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان.

روستای شمشیر پنج بیمار جمعا به مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار تومان.

روستای خانگا سه بیمار جمعا به مبلغ ششصد و شصت هزار تومان.

روستای نوسمه یک بیمار به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان.

روستای شرکان دو بیمار جمعا به مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان.

روستای دوریسان دو بیمار جمعا به مبلغ نهصد هزار تومان.

روستای داریان دو بیمار جمعا به مبلغ پانصد و شصت هزار تومان.

روستای تشار یک بیمار به مبلغ سیصد هزار تومان.

روستای بله بزان یک بیمار به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان.

روستای نوریاب یک بیمار به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان.

روستای کومدره یک بیمار به مبلغ یکصد هزار تومان.

روستای نجار یک بیمار به مبلغ دویست هزار تومان.

روستای بله ای یک بیمار به مبلغ پنجاه هزار تومان.

روستای دره بیان یک بیمار به مبلغ یک میلیون تومان.

روستای هجیج یک بیمار به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان.

روستای شیرخان یک بیمار به مبلغ سیصد هزار تومان.

روستای دزاور یک بیمار به مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان.

روستای سریاس یک بیمار به مبلغ سیصد هزار تومان.

بیماران یا خانواده ی محترم آنان می توانند از روز شنبه مورخ ۹۲/۱۲/۲۴ بامراجعه به دفتر انجمن کمک های اهدایی را دریافت نمایند۰    

[ جمعه 23 اسفند1392 ] [ 10:52 بعد از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

جلسه 46 ام انجمن التیام برگزار شد. در این جلسه مبلغ 19 میلیون تومان از محل کمک های مردمی به 32 بیمار تحت پوشش انجمن التیام اختصاص داده شد.

همچنین در این جلسه با تایید پزشکان، 6 بیمار سرطانی و یک بیمار ام اس به پرونده های التیام اضافه گردیدند.


 به اطلاع می رسانیم بیماران محترم می­ توانند به دفتر انجمن مراجعه کرده و کمک هزینه های درمانی خود را دریافت نمایند.

[ پنجشنبه 24 بهمن1392 ] [ 1:6 قبل از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

جلسه 45 ام انجمن التیام برگزار شد. در این جلسه مبلغ 26 میلیون تومان از محل کمک های مردمی به 37 بیمار تحت پوشش انجمن التیام اختصاص داده شد.


  شایان ذکر است به اطلاع برسانیم بیماران محترم می­ توانند به دفتر انجمن مراجعه کرده و کمک هزینه های درمانی خود را دریافت نمایند.

[ یکشنبه 6 بهمن1392 ] [ 10:35 قبل از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

مولودی انجمن التیام بخاطر حضور گسترده مردم زودتر از موعد مقرر برگزار شد

هرمز شجاعی مهر، پیام عزیزی، سعداله نصیری و گروه مولودی خوانی باینگان به صورت رایگان و با نیت حمایت از انجمن التیام در مراسم حضور یافتند

اعلام اسامی افرادی که در شب مولودی به انجمن التیام کمک مالی نمودند

تقدیر و تشکر محمد عرفان صالحی، مسوول برگزاری مولودی خوانی از همه دست اندرکاران

 

 در حالیکه قرار بود مولودی خوانی انجمن التیام از ساعت 8 شب آغاز شود، ازدحام جمعیت و شلوغی پیش از موعد، باعث شد تا مراسم از ساعت 7:40 دقیقه شب آغاز شود. بسیاری از مردم در پشت درهای سالن امتحانات امام خمینی (ره) ماندند و ترافیک تا ساعت ها ادامه داشت اما سالنی که برای 1200 مهمان آماده شده بود، بالغ بر 2000 نفر را در خود جای داد تا گنجایش کاملاً پر شود. حضور گسترده با دعوت از مردم به شکرانه استقبال و حمایت شان از انجمن خیریه التیام.

در یک پذیرایی کاملاً ساده و خودمانی، چند عدد خرما به رسم سنت رسوال الله (ص) که آن را بر سر سفره افطار قرار داده اند و به مبارکی میلاد پیامبر خیر و برکت، چند عدد شکلات و نقل بیدمشک در یک بسته بندی تقدیم مهمانان شد به همراه گزارشی از عملکرد سالیانه انجمن التیام. 23 نفر از جوانان شهر (خانم و آقا) مسوول انتظامات سالن بودند به سرپرستی محمد ابراهیمی. نیروی انتظامی شهر پاوه هم با هماهنگی قبلی به رسم احساس مسوولیت به محل سالن آمدند تا آسایش و آرامش مردم را حافظ باشند.

 خواهران در سمت راست سالن قرار گرفتند و برادران در سمت چپ و تمام آنان که برایشان صندلی نبود آمدند و تا پایان مراسم سر پا ایستادند و مشتقانه صلوات فرستادند و تشویق کردند. مولودی خوانی امسال را انجمن التیام با مسوولیت محمد عرفان صالحی و همکاری اردلان حاتمی اعضای هیئت مدیره انجمن برگزار کرد.

مولودی خوانی آغاز شد و برخلاف عادت مراسم هایی از این دست در منطقه، هرمز شجاعی مهر مجری توانمند رسانه ملی از تهران آمده بود تا به رسم رفاقت و شرکت در این اقدام خیر، کاملاً رایگان، مجری برنامه باشد؛ یک حضور گرم و صمیمی در جمع مردم پاوه که به قول خودش آنان را بسیار دوست دارد.

قرائت قرآن کریم آغازگر مولودی خوانی التیام بود که هارون اسلامی نیا آن را تلاوت نمود.

در حالیکه هرمز شجاعی مهر با طنین دلنشین خود میهمانان را به وجد آورده بود و کف زدن های مرتب مردم، حکایت از شور و اشتیاق آنان داشت، گروه مولودی خوانی بخش باینگان به جایگاه آمدند و با صدای آسمانی خود، در جشن مولود پیامبر اعظم (ص)، با مردمان دیارشان همراه شدند.

پس از آن پیام عزیزی هنرمند برجسته کشور و برخاسته از شهر پاوه با آهنگ «کونه هوار» فضایی دلنشین را ساخت و پس از آن با آهنگ تکایای دراویش، با نام «خالو ریبوار» میهمانان را به وجد آورد و با تشویق بی نظیر آنان مواجه شد.

در ادامه مراسم صباح مرادی عضو هیئت مدیره انجمن التیام و از دبیران خوش سابقه و گرانقدر دبیرستان های شهر پاوه به بالای جایگاه رفت تا به نمایندگی از هیئت مدیره انجمن، گزارش سالیانه آن را ارائه دهد.

مرادی تاکید کرد که از آغاز تاسیس در سال 90 تاکنون 560 میلیون تومان کمک مردمی جمع آوری شده است که 542 میلیون تومان آن به دست بیماران رسیده است و البته انجمن التیام همواره مبلغی از کمک های مردمی را در حساب ها باقی می گذارد تا بتواند نیازهای فوری برخی از بیمارانش را تامین نماید. این انجمن 163 بیمار سرطانی، ام اس و کودکان فلج مغزی و کودکان دارای مشکلات مادرزادی را تحت پوشش دارد.

پس از ارائه عملکرد انجمن، اینبار سعداله نصیری هنرمند توانمند دیار کردستان بر روی سن رفت و آهنگ خود را بنا به درخواست میهمانان اجرا کرد. قصیده بردیه ی سعداله نصیری با همخوانی میهمانان همراه شد و چشمان بسیاری از مردم نمناک شد، آهنگی که نصیری آرزو کرد با شنیدنش هیچ کینه ای در دل هیچ بنده خدایی باقی نماند.

پس از اجرای نصیری، تنها سخنران مولودی خوانی، به جایگاه رفت تا سخن بزرگان علم و فلسفه و ادب را از مقام شامخ پیامبر اعظم(ص) بازگو نماید. دکتر جزا راهکان در یک دسته بندی منظم، سخن بسیاری از بزرگان اهل علم و ادب را بازگو کرد و یادآور شد: نباید وقتی یک روزنامه یا یک نویسنده ناشناس به پیامبر توهین می کند، از آن سخنان برآشفت، چرا که موفقیت هر انسانی در هدف، امکانات و دستاوردهایش سنجیده می شود و بی شک پیامبر از این منظر، به باور بزرگان، جایگاه والا و شامخی دارد و هیچ رسانه یا نویسنده دسته چندمی نمی تواند این مقام را متزلزل نماید.

پس از سخنرانی دکتر راهکان، بار دیگر پیام عزیزی بر بالای سن رفت و همراه با تشویق مردم آهنگ عارفانه خود را اجرا نمود.

پس از آن حیدر اسلامی نیا مدیرعامل انجمن التیام به جایگاه رفت تا ضمن خیرمقدم میهمانان، هدف انجمن التیام را تشریح نماید. اسلامی نیا گفت: همین بس که این انجمن مردمی، امروز، باعث شده است تا بسیاری از بیماران دلخوش به حمایت مردم خود باشند و زیر فشار هزینه های سنگین درمان کمرشان شکسته نشود و ستون خانه هایشان محفوظ بماند. مدیرعامل التیام اعلام کرد همایش سالیانه التیام، مراسم مولودی خوانی خواهد بود و تاکید کرد: هزینه این مراسم از صندوق های خیرات صرف نشده و توسط مردم خیر و اسپانسرها پرداخت شده است و تمام هنرمندان عزیز هم به صورت رایگان برنامه اجرا کرده اند. وی گفت: مردم مطمئن باشند، طبق اساسنامه انجمن و قولی که به مردم داده ایم، حتی یک ریال از هزینه های انجمن، از صندوق های خیرات برداشته نمی شود.

پس از آن اعلام شد که شرکت زمزم به نمایندگی رفعت قادرپور در شهرستان پاوه، تصمیم گرفته است که به مبارکی ماه میلاد نبی اکرم (ص) 10 عدد سکه 200 سوتی را به افرادی اهداء نماید که به نام محمد مزین هستند. اما با پیشنهاد مردم، این سکه ها به انجمن التیام اهداء شدند. تشویق بی نظیر مردم از این تصمیم باعث شد تا هرمز شجاعی مهر، رفعت قادرپور را بر روی سن دعوت نماید.

قادرپور که از بیماران مبتلا به سرطان است در جایگاه حاضر شد و گفت: انجمن التیام یک انقلاب بزرگ در شهر ماست. یک کار بزرگ که هیچ کار دیگری نمی تواند به اندازه آن بزرگ باشد. یک حرکت انسان دوستانه بسیار مهم. وی گفت:  اگرچه من از نظر مالی، به نسبت بیشتر بیماران مبتلا به سرطان، در وضعیت بسیار مناسبی هستم، اما انجمن التیام من را از لحاظ روحی همراهی نمود. قادرپور گفت: همیشه کمک مالی نمی تواند حامی باشد، اینکه می دانم عده ای درد ما را درک کرده اند و در کنار ما، همدرد ما می شوند، باعث شده است تا از نظر روحی تقویت شویم و مردم باور کنند اگر به این انجمن کمک کنند، در یک خیر بزرگ همراه شده اند؛ حتی اگر 1000 تومان کمک کنید و یا اینکه بگوید امشب میوه نمی خرم و پول آن را به انجمن الیتام اهداء می کنم. رفعت قادرپور به تشریح درد سرطان پرداخت و آن را برای میهمانان بیان کرد. سخنان قادرپور بیشتر میهمانان را متاثر کرد و اشک را بر چشمان بسیاری از آنان نشاند.

در همین حال، دکتر راهکان باردیگر بر روی سن رفت و گفت: بسیاری می گویند چرا باید به انجمنی کمک کنیم که سرانجام بیمارانش به مرگ منتهی می شود؟ اما مردم باید بدانند با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از سرطان ها درمان می شوند ولی این درمان به تامین مالی نیاز دارد، انجمن التیام با تامین مالی توانسته است عده ای از بیماران سرطانی را درمان نماید. همچنین دکتر راهکان گفت: فراموش نکنیم یک بیمار سرطانی خانواده ای دارد که در زیر فشار هزینه های سنگین درمان، به کمک های مادی و معنوی نیاز دارند و انجمن التیام این وظیفه را هم به نحو احسن انجام داده است.

برنامه پایانی مولودی خوانی، قبل از دعای ختم، اجرای قصیده ای عارفانه از گروه مولودی خوانی بخش باینگان بود.

دعای ختم را دکتر حمدی عبدی با صدای آسمانی خود بیان کرد. همگان برخاستند و خاضعانه دست هایشان را به سوی آسمان بلند کردند و دعای ختم در سکوت پرشکوه مردم و طنین گرم دکتر عبدی بیان شد.

در پایان گزارش به عرض می رساند این افراد با اهدا کمک هزینه، در جشن مولودی التیام سهیم شدند:

 • آقای پیام عزیزی مبلغ یک میلیون تومان
 • خانم فرشته ولدی پاوه مبلغ پانصد هزار تومان
 • خانم خدیجه صالحی مبلغ پانصد هزار تومان
 • خانم آفتاب بکامیری مبلغ پانصد هزار تومان
 • خانم زینت نوری مبلغ سیصد هزار تومان
 • آقای کاوان صالحی مبلغ دویست هزار تومان
 • آقای وحید بکامیری مبلغ پانصد هزار تومان
 • آقای هوشیار عبداله زاده مبلغ پانصد هزار تومان
 • آقای تحسیم حسینی مبلغ یک میلیون تومان
 • یک ناشناس خیر مبلغ ششصد هزار تومان
 • یک ناشناس خیر مبلغ دویست هزار تومان
 • یک ناشناس یک عدد انگشتر طلا معادل دویست هزار و سیصد تومان
 • آقای شاهرخ زوراسنا مبلغ 100 هزار تومان
 • خانم زیبا منوچهری مبلغ 100 هزار تومان.

لازم به ذکر است آنان که با نام ناشناس آورده شده اند خیرینی هستند که تمایلی به اعلام نام خود نداشتند و ما بخاطر احترام به نظرشان از اعلام نام آنان معذور هستیم.

عرفان صالحی اعلام کرد: مبلغی نزدیک به دو میلیون تومان هزینه این مولودی بود که از محل کمک های مردمی (به نیت مشارکت در جشن مولودی التیام) تامین شده است و تمام مبلغ باقیمانده به حساب انجمن واریز گردیده است. وی همچنین اعلام کرد: برخی دیگر از خیرین اعلام کرده اند به این جشن مولودی کمک خواهند کرد که به محض اعلام نهایی اسامی آنان به اطلاع شهروندان گرامی رسانده می شود.

عرفان صالحی عضو هیئت مدیره انجمن و مسوول برگزاری مولودی خوانی همچنین اعلام کرد:

 • انجمن التیام از حضور سرهنگ اسدی فرمانده محترم نیروی انتظامی به عنوان تنها مسوول شرکت کننده در مولودی تشکر و قدردانی می کند.

وی همچنین از این افراد تقدیر و قدردانی نمود:

 • مجری گرانقدر رسانه ملی جناب آقای هرمز شجاعی مهر
 • هنرمندان ارزشمند و انسان دوست آقایان پیام عزیزی، سعداله نصیری و گروه محترم مولودی خوانی باینگان.
 • دکتر حمدی عبدی بخاطر قبول سفر به پاوه و برگزاری دعای ختم مولودی.
 • دکتر جزا راهگان.
 • نیروی انتظامی بخاطر حضور در محوطه.
 • فوریتهای پزشکی شبکه بهداشت بخاطر حضور در محل سالن.
 • آموزش و پرورش پاوه بخاطر در اختیار قراردادن سالن امتحانات امام خمینی (ره).
 • جهانبخش احمدی مسوول تالار شادی هورامان بخاطر در اختیار قراردادن صندلی.
 • شهرداری پاوه بخاطر در اختیار قراردادن صندلی.
 • بخشداری و آموزش و پرورش باینگان بخاطر در اختیار قراردادن صندلی.
 • خانه موسیقی پاوه بخاطر در اختیار قراردادن صندلی و پایه میکروفون و پایه نت.
 • آقای فایق مصری بخاطر اهدای 720 بطری آب معدنی در داخل سالن.
 • خانم فروزان رسولی مدیرمسوول کانون آگهی و تبلیغاتی هنر آفرینان پاوه بخاطر انجام امور بخش تبلیغات مراسم.
 • آقای پیام کریمی بخاطر همکاری با بخش سیستم صوتی برنامه.
 • آقای امیر حاتمی بخاطر گلاب پاشی سالن.
 • خانم ماریه ضیایی بخاطر طراحی سالن.
 • آقای ناصر کمالی بخاطر در اختیار قرار دادن خودرو جهت حمل و نقل.
 • آقایان محمد ابراهیمی، بهمن امینی، یاسر خالدی زاد، کیوان حاتمیان، مهرداد سلیمی، پویا نقشبندی، بهزاد حبیبی، محمد عارف ضیایی و منصور ابراهیمی بخاطر همکاری در جهت تدارکات داخل سالن.
 • آقای انور بکامیری مدیریت محترم هتل ارم پاوه بخاطر پذیرایی و اسکان مهمانان انجمن.
 • خبرنگاران وب سایتهای سلام پاوه، پاوه پرس، پینوس و نوریاو جهت حضور در سالن و انعکاس گزارش منصفانه مراسم در فضای مجازی.
 • کلیه افرادی که در قالب انتظامات صبورانه تا پایان برنامه نظم داخل سالن را تامین نمودند.
 • کلیه همکاران انجمن التیام آقایان محمد عارف قادریان، محمد فاروق ضیایی، اردلان حاتمی، هوشیار بهرام میرزایی، سیروان انصاری، حیدر مرادی، هژیر الیاسی، حیدر اسلامی نیا و صباح مرادی.

و سرانجام همه بزرگوارانی که خالصانه آمدند، در این مراسم شرکت کردند، ما را در برگزاری هر چه بهتر آن یاری نمودند؛ حتی آنان که ممکن است نامشان از قلم افتاده باشد.

همچنین از همه مردم عزیزی که آمدند و بخاطر ازدحام جمعیت و کمبود فضا و مکان، نتوانستند وارد سالن شوند و بزرگوارانه بازگشتند، صمیمانه عذرخواهی می کنیم و امیدواریم با آماده شدن سی دی مراسم و پخش آن، گوشه ای از این کمبود را جبران نماییم. لازم به توضیح است بخاطر نبود امکانات در سایر سالن ها، انجمن التیام سالن امتحانات را انتخاب کرد تا بتواند کیفیت مراسم را حفظ نماید.

و در پایان نیت خیرخواهانه مردم انسان دوست را ارج می نهیم و امیدواریم همچون همیشه یاور و پشتیبان انجمن مردمی حمایت از بیماران سخت درمان شهرستان پاوه باشند.


برچسب‌ها: مولودی خوانی, انجمن التیام, پاوه

[ پنجشنبه 3 بهمن1392 ] [ 3:21 قبل از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

[ یکشنبه 29 دی1392 ] [ 10:59 قبل از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

مراسم مولودی خوانی پیامبر اکرم(ص) به شکرانه حمایت مردم شریف و خیر اندیش از انجمن التیام در تاریخ 30 دی ماه، راس ساعت 8 شب در سالن امتحانات امام خمینی (ره) واقع در خیابان رسالت (پایین تر از پمپ بنزین قادری) برگزار می گردد.

عرفان صالحی عضو هیات مدیره انجمن التیام و مسوول برگزاری مراسم تاکید کرد: این مراسم ویژه خانواده های محترم و معزز بوده و ورود افراد مجرد به این مراسم ممنوع می باشد. وی گفت: هیات مدیره انجمن التیام ضمن تبریک و بزرگداشت ایام مبارک ماه ربیع الاول و به شکرانه همت نیکوکارانه مردم بزرگوار این دیار، اقدام به برگزاری جشن بزرگ میلاد پیامبر اعظم (ص) نموده که در این راه هنرمندان عزیز و بزرگوار نیز به همراهی انجمن شتافته اند، تا ضمن پاسداشت حرمت پیامبر عزیزمان، از تمامی کسانی که در حمایت از بیماران سرطانی به کمک انجمن التیام آمده اند، قدردانی نماییم.

هنرمندان حاضر در این جشن مبارک عبارتند از:

1-آقای هرمز شجاعی مهر، مجری توانمند شبکه یک رسانه ملی

2-آقای سعدالله نصیری، خواننده گرانقدر نغمه های دینی و مذهبی

3-آقای پیام عزیزی، هنرمند گرانقدر آهنگ های عارفانه و مذهبی

4-گروه توانمند مولودی خوانی شهر باینگان

برنامه های این مراسم به شرح ذیل می باشند:

1-قرائت قرآن مجید

2- اجرای گروه مولودی خوانی باینگان

3- خیر مقدم هیات مدیره انجمن التیام و ارائه گزارش عملکرد این انجمن

4- اجرای مولودی خوانی سعدالله نصیری

5- سخنرانی دکتر جزا راهکان

6- اجرای مولودی خوانی پیام عزیزی

شایان ذکر است تمامی کسانی که مایل به همکاری با انجمن التیام، در راستای برگزاری مولودی خوانی
می باشند، می توانند کمک های نقدی خود را به دفتر انجمن، اعضای هیات مدیره یا رابطین انجمن تحویل نمایند.


برچسب‌ها: مولودی خوانی, انجمن التیام, پاوه

[ چهارشنبه 25 دی1392 ] [ 12:11 بعد از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

[ دوشنبه 23 دی1392 ] [ 12:13 بعد از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]


جلسه 42 ام انجمن التیام در دفتر این انجمن برگزار شد. در این جلسه مبلغ 16 میلیون و پانصد هزار تومان از محل کمک های مردمی به 24 بیمار تحت پوشش انجمن التیام اختصاص داده شد.

همچنین دو پرونده جدید به پرونده های انجمن التیام اضافه گردید.

شایان ذکر است به اطلاع برسانیم بیماران محترم می­ توانند به دفتر انجمن مراجعه کرده و کمک هزینه های خود را دریافت نمایند

[ چهارشنبه 20 آذر1392 ] [ 12:5 بعد از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

[ دوشنبه 11 آذر1392 ] [ 1:10 قبل از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

پیامبر گفت:

درد شما شکستن پوسته ای است که فهم شما را در بر دارد

همانگونه که هسته میوه باید بشکند تا مغز آن آفتاب ببیند ، شما هم باید با درد آشنا شوید.

و اگر می توانستید دل خود را از اعجازهای زندگی خود در شگفت بدارید ، درد شما هم کمتر از خوشی شما شگرف نمی نمود.

و آنگاه فصل های دل خود را می پذیرفتید ،

چنان که همیشه فصلهایی را که بر کشتزارهاتان می گذرد،پذیرفته اید.

و زمستان های اندوه خود را با متانت نظاره می کردید.

بسیاری از دردهایتان را شما خود برگزیده اید.

این داروی تلخی است که با آن طبیب درون شما خویشتن بیمارتان را درمان می کند .

پس به این طبیب اعتماد کنید و داروی او را با صبر و آرام بنوشید :

زیرا که دست او را اگرچه سخت و سنگین باشد، دست مهربان ذات ناپیدا راهبری میکند،وجامی که او می آورد ،اگرچه لبهاتان را بسوزاند

از گلی ساخته شده است که کوزه گر دهر آن را با اشک پاک خود سرشته است.

[ شنبه 9 آذر1392 ] [ 3:9 بعد از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

چندی پیش که درد شدید را احساس نمودم ، ترسیدم . از تولد نابهنگام تو و به شکلی ناخواسته . پزشکان به یاریم شتافتند و بی هیچ سوالی نام تو را سرطان گذاشتند . می گویند چند ماهی است که در من متولد شده ای . برای تولدت نه لالایی خواندم و نه جشنی گرفتم . اما غصه نخور ، زین پس مادرت قشنگ ترین نامه های دنیا را برای تو خواهد نوشت چرا که تو به هر شکل و نامی که باشی کودک احساس منی . چه معصوم و زیبا در قلبم زاده شدی ، نه ماهها پیش که از بدو تولدم. در گذر زمان فراموشت کردم اما تو در من زنده بودی . سالها و سالها از شیره یادها و خاطره ها و باورهایم نوشیدی و جان گرفتی . گاه گاهی به قلبم لگد می زدی چون طفلی در بطن مادرش . اما من از یاد برده بودم که خداوند کودکی را در من متولد ساخته تا معصومم بدارد . اکنون نه در قلبم که در همه وجودم رشد کرده ای و جریان داری . هنوز هم از افکار و اعمالم تغذیه می کنی .

پزشکان می گویند ظاهری نابهنجار و ترسناک داری و اشتهایی بی نهایت فراوان . می دانم که تو شکل تغییر یافته همان طفل معصومی .

می گویند هنگامی که تو از من متولد شوی من خواهم مرد . منی که همیشه از دنیای بی کودک می هراسیدم حال باید از خود کودک بهراسم !

اما فرزندم نترس ! آنان یارای از بین بردن تو را نخواهند داشت تا هنگامی که خود مادرت نخواهد . تو معلولی و نه علت . معلول افکار غلط و نابخردانه منی .

خداوند چه خوب فرشته ای را درونم نهاد . افسوس که سالها و سالها بزرگ شدنم ، مرا از تو و یاد و تربیت تو غافل ساخت . اما تو فرشته نگهبان من ، همچنان ، مراقبم بودی .

در من و با من رشد کردی ، افکارم که سمی شد تو نیز مسموم گشتی و صورت زیبایت ، چهره های ترسناک به خود گرفت و چندی بعد جسمم نیز بیمار گونه گشت و اینها همه هشدار بود از سوی خدا برای من .

زمانی که آرام ترین کودک دنیا بودی . یادت هست ؟

هنگامی که من سرشار از آرامش و زندگی بودم . بخاطر نمی آورم که این آرامش از دست رفته ام در کجای راه جا مانده و من رفته بودم بی او .

کودکم ، حال خوب می دانم ، سالهاست که با تو همراه نبوده ام . سالهاست که در خاکستری قطور از باورهای غبار گرفته ام ، مدفون مانده ای . چه دیوانه وار زنجیری به پاهایم بسته بودم به سنگینی عقده ها و کینه ها . کوله باری سنگین به دوشم بود از انبوه توقعات و حسرت ها که پا به پا تا بدین جای چند سالگیم کشیده بودم . طناب باورهای من سالهاست که پوسیده تا به اندک باد ملایمی پاره شود . وابستگی هایم به این طناب کهنه به خاطر رها کردن و فراموش کردن تو بود . نگاه طولانی و عادت وار به این طناب ، بودنم را سنگین تر کرده بود .

ماه ها طول کشید تا توانستم بپذیرم که تو همان کودک احساسم بودی . ماه ها طول کشید تا باورم شد که آینه تمام نمای افکار و باورهای خودم بودی و پذیرفتم که درمانت نزد من است با اراده من .

کودکم !

نیروی درمانگرم شو !

تا روی بی نیازی سجاده ام ، نگاهم را بشویم .

تا روی خروارها خاک نشسته بر باورهایم ، پارچه خیس دعا بکشم .

و روی بی طرحی خشک لبانم ، لالایی نیایش را زمزمه کنم .

حال اراده کرده ام که دوباره از نو متولد شوم و چه خلسه عجیبی است این تولد .

نگاهم در آیینه گره می خورد اما این بار یک نگاه عجیب ، خیس ، زنده و سرشار از بودنی تو .

منبع: بنیاد امور بیماری های خاص

[ شنبه 9 آذر1392 ] [ 1:34 بعد از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]

[ شنبه 9 آذر1392 ] [ 1:33 بعد از ظهر ] [ انجمن التیام ]

[ ]